Participa en el sorteig de l'EspaiCiencia, i guanya un patinet elèctric

 1. Participa, com a mínim, a un dels tallers de l'EspaciCiència.
 2. Omple aquesta butlleta un cop acabat el taller.
 3. Introdueix la butlleta a l'urna del sorteig.
 4. La persona guanyadora s'anunciarà a l'Instagram @fundaciorecerca i la web espaiciencia.fundaciorecerca.cat.
Veure les bases

BASES DEL SORTEIG DE L'ESPAICIÈNCIA 2024


TEMA

Espaiciència 2024

Del 13 al 17 de març de 2024, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació organitza, en el marc del Saló de l’Ensenyament, una nova edició de l’espaiciència.
Espaiciència posa a disposició de les universitats, centres de recerca, associacions científiques, etc., un espai gratuït adequat per a la celebració de tallers i demostracions científiques adreçats als joves estudiants que visiten el Saló de l’Ensenyament. Aquesta actuació s’emmarca en la necessitat d’estimular l’interès dels joves vers la ciència i la tecnologia per tal de fomentar futures vocacions encaminades a la formació científica i/o tecnològica.

Participa als tallers que t’ofereix espaiciència i participa en el sorteig d’un patinet elèctric SEAT MÓ.


 1. IDENTIFICACIÓ DE L’ORGANITZADOR DEL SORTEIG

  L’organitzador del sorteig és la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (en endavant, Organitzador o FCRI) entitat domiciliada a Barcelona, passeig Lluís Companys número 23 de Barcelona i amb CIF G-58285784.


 2. QUI POT PARTICIPAR-HI

  Podrà participar en el sorteig qualsevol persona major de 14 anys i que participi en algun dels tallers que es facin a l’espaiciència de l’FCRI del 13 al 17 de març de 2024 al Saló de l’Ensenyament de Barcelona.

 3. DINÀMICA DEL SORTEIG

  • En finalitzar cadascun dels tallers organitzats per l’FCRI a l’Espaiciencia es lliurarà a les persones participants una butlleta que hauran d’emplenar i dipositar dins d’una urna que l’Organització posarà a la seva disposició si volen participar en el sorteig.
  • Cada persona podrà dipositar tantes butlletes com tallers realitzats.
  • El 20 de març de 2024 se celebrarà el sorteig i es publicarà el nom i cognoms de la persona guanyadora a la pàgina web www.espaiciencia.cat i a les xarxes socials Instagram i Facebook de l’FCRI (@fundaciorecerca). No es comunicarà individualment el resultat del sorteig.

 4. DESCRIPCIÓ DEL PREMI


 5. RECOLLIDA DEL PREMI

 6. L’Organitzador contactarà amb la persona guanyadora per a gestionar la recollida del premi a la seu de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, passeig Lluís Companys, 23, de Barcelona.
  En cas que la persona guanyadora no es presenti el dia fixat per a la recollida, el sorteig es declararà desert.


 7. ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS


 8. CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

 9. En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la normativa de desplegament, les dades personals facilitades pels participants al sorteig seran tractades per la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI), amb CIF G-58.285.784 i amb domicili situat al passeig Lluís Companys núm. 23, 08010-Barcelona, amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest sorteig, poder-nos comunicar amb la persona guanyadora via correu electrònic/telèfon i, si escau,  procedir al lliurament del premi corresponent.

  Les dades personals que es tractaran, seran les facilitades a través de la butlleta, noms i cognoms, correu electrònic i telèfon.

  L’FCRI informa que procedirà a tractar les dades personals de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment. Un cop celebrat el sorteig i lliurat el premi, l’Organització destruirà totes les butlletes.

  L’FCRI farà ús de les dades personals incloses a la butlleta per a contactar amb el guanyador o guanyadora del sorteig. En el moment del lliurament del premi, es podrien fer fotografies. En aquest cas, la persona guanyadora haurà de signar el DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES IMATGES, on s’autoritza a l’FCRI el tractament i la publicació de la seva imatge.

  Amb la finalitat de donar a conèixer les activitats que organitza l’FCRI, publicarà el nom, cognoms, imatge de la persona guanyadora tant a la pàgina web https://espaiciencia.fundaciorecerca.cat/, a les xarxes socials Instagram, TiKToK i Facebook de l’FCRI (@fundaciorecerca). 

  Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades així com el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 Barcelona o en la següent adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat incloent-hi: referència “SORTEIG ESPAICIÈNCIA 2024” el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat.

  Així mateix, la persona interessada podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

  S’entendrà que des del moment que les persones participen en el sorteig autoritzen l’FCRI al tractament de les seves dades personals per a les finalitats descrites anteriorment.


Logo de FCRI
EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web