Concurs d'Instagram de l'EspaiCiència

  1. Segueix a la @fundaciorecerca a Instagram.
  2. Fes-te una foto fent un taller a l’EspaiCiència.
  3. Penja-la fent servir el hashtag #EspaiCiènciaFans i etiquetant a la @fundaciorecerca.
  4. La fotografia amb més m’agrades guanyarà un patinet SEAT MÓ.
Veure les bases

BASES CONCURS A INSTAGRAM ESPAICIÈNCIA 2023


TEMA

Espaiciència 2023

Del 15 al 19 de març de 2023, la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació organitza, en el marc del Saló de l’Ensenyament, una nova edició de l’espaiciència.

Espaiciència posa a disposició de les universitats, centres de recerca, associacions científiques, etc., un espai gratuït adequat per a la celebració de tallers i demostracions científiques adreçats als joves estudiants que visiten el Saló de l’Ensenyament. Aquesta actuació s’emmarca en la necessitat d’estimular l’interès dels joves vers la ciència i la tecnologia per tal de fomentar futures vocacions encaminades a la formació científica i/o tecnològica.

Participa als tallers que t’ofereix espaiciència i fes-te una fotografia tot realitzant una activitat.

Consulta el programa d’activitats a www.espaiciencia.cat


QUI POT PARTICIPAR-HI

Qualsevol persona major de 14 anys i que participi en algun dels tallers que es facin a l’espaiciència.


TERMINI

Els participants poden penjar les fotos a Instagram del 15 de març fins al 19 de març de 2023.
La fotografia que rebi més “M’agrades” serà la guanyadora. Es pot votar fins al 21 de març a les 12 hores.

En cas d’empat, la votació es prorroga 24 hores.


CONDICIONS


PREMI

El premi a la fotografia guanyadora és un patinet elèctric SEAT MÓ 65, valorat en 599€. El premi pot quedar desert.

El veredicte es farà públic abans del 22 de març de 2023 a través del compte d’Instagram de la Fundació.

L’ús per part del guanyador/a del patinet elèctric objecte de premi serà exclusivament de la seva responsabilitat sense que es derivi cap mena de responsabilitat per l’FCRI per aquest ús.


DRETS D’IMATGE

• Els drets de les imatges realitzades sempre són propietat de l’autor amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes d’Instagram).
• Els participants autoritzen l’FCRI perquè aquesta reprodueixi i publiqui les fotografies enviades a la seva web www.espaiciencia.cat i a les seves xarxes socials corporatives (Twitter, Facebook i Instagram) amb la finalitat de difondre el concurs i l’espaiciència. L’FCRI només farà constar els noms d’usuari dels autors de les fotografies que publiqui.
• La participació en el concurs comporta l’acceptació plena d’aquestes bases, així com l’autorització per divulgar públicament totes les fotografies a través del portal d’internet de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.


ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

• La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes les bases.
• Les persones autores de les fotografies enviades declaren haver obtingut el consentiment de les persones que apareguin a la/les fotografies realitzades per a la captació i difusió de la seva imatge en els termes expressats en aquestes bases, i fent-se els únics responsables pels fets que se'n poguessin derivar. La FCRI, queda eximida de qualsevol responsabilitat sobre això.
• Les fotografies inadequades queden directament excloses de la participació.
• L’FCRI es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte sempre que hi hagi una causa justificada. Les modificacions de les bases s’anunciaran a la web de l’FCRI.
• L’FCRI queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l’organització, el concurs s’hagués d’anul·lar o suspendre.
• L’FCRI es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que defraudi, alteri o inutilitzi el bon funcionament i el transcurs normal i reglamentari del concurs o que incorpori elements ofensius o violents que atemptin contra la dignitat o el decòrum, que puguin ferir sensibilitats o que puguin generar una imatge negativa de l’FCRI.


CLÀUSULA PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la normativa de desplegament, les dades personals facilitades pels participants al concurs seran tractades per la FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ (FCRI), amb CIF G-58.285.784 i amb domicili situat al passeig Lluís Companys núm. 23, 08010-Barcelona, amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest concurs i fer el lliurament del premi corresponent.

L’FCRI informa que procedirà a tractar les dades personals de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. Les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Les persones interessades podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades així com el dret a revocar el consentiment prestat, mitjançant un escrit adreçat a FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ, passeig Lluís Companys núm. 23, 08010 Barcelona o en la següent adreça electrònica lopd@fundaciorecerca.cat incloent-hi: referència “CONCURS ESPAI CIÈNCIA 2023 INSTAGRAM”, el nom i cognoms, domicili a efectes de notificacions, còpia DNI i dret exercitat.

Així mateix, la persona interessada podrà dirigir-se a l'autoritat de control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

S’entendrà que, des del moment que les persones participen en el concurs, autoritzen l’FCRI al tractament de les seves dades personals per les finalitats descrites anteriorment.


Logo de FCRI
EspaiCiència és una iniciativa de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI)

Consultar el nostre web